Läs mer om våra avgifter och regler här

Avgifter och regler

 •  Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i familjen, antalet placerade barn samt även schematider när det gäller 3-5 åringar (allmän förskola).
 • Avgift betalas från den dag inskolningen börjar.
 • Räkning skickas för innevarande månad och förfaller till betalning den sista i samma månad.
 • Avgift betalas för 12 månader per år.
 • Då barnet bor i två familjer och båda hushållen har plats ska avgiften beräknas utifrån respektive hushålls sammanlagda inkomst.


Nedan följer en utförlig information om förskolans regler för bl a AVGIFT, ALLMÄN FÖRSKOLA, FÖR- ÄLDRALEDIGHET, SJUKDOM samt PLANERINGSDAGAR AVGIFT MAXTAXA 

 • Avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst (före skatt) oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller ej. Studielån/bidrag, barnbidrag och annan ej skattepliktig inkomst räknas inte med.
 • Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
 • Om hushållets gemensamma inkomst är 56 250:- eller mer per månad kommer man upp i maximal månadsavgift. Inkomsttaket uppdateras årligen.
 • Avgift tas ut från och med första inskolningsdagen samt därefter för 12 månader per år.


Avgift för barn 1-2 år, gäller från 240101:

 • Barn 1 - 3,0% av inkomsten (dock högst 1688:-/mån)
 • Barn 2 - 2,0% av inkomsten (dock högst 1125:-/mån)
 • Barn 3 - 1,0% av inkomsten (dock högst 563:-/mån)

Reducerad taxa vid allmän förskola för barn 3-5 år, (om man utnyttjar mer än 15 tim/vecka):
 • Barn 1 - 2,1% av inkomsten (dock högst 1181:-/mån)
 • Barn 2 - 1,4% av inkomsten (dock högst 787:-/mån)
 • Barn 3 - 0,7% av inkomsten (dock högst 394:-/mån)

Avgiftspliktiga personer
Taxan gäller för såväl ensamstående som makar samt familjehemsföräldrar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
 • har gemensamt barn
 • ej har gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress
Om en förälder arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andra föräldern, ska bägges inkomster räknas med i hushållets sammanlagda inkomst (oavsett i vilket land inkomsten beskattas).

Ej sammanboende föräldrar
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg för barnet, ska var och en faktureras utifrån respektive hushåll. Fakturor skickas till båda föräldrarna men fakturornas belopp överstiger inte maxbeloppet. Föräldern är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo. Hur många timmar barnet har rätt till under respektive förälders vecka utgår från den biologiska förälderns behov, beroende på om föräldern är arbetslös, sjukskriven, föräldraledig, studerar eller förvärvsarbetar.

Fastställande av avgift
När barnet fått en plats är föräldern skyldig att lämna inkomstuppgift. Om inkomstuppgift ej lämnas sker fakturering enligt maxbeloppet. När inkomstuppgift sen lämnas justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte. Avgift betalas fr o m det datum inskolning påbörjas. Faktura skickas ut omkring den 10:e varje månad med förfallodag den sista i månaden och gäller för innevarande månad. Avgift tas ut för 12 månader per år. Eftersom barnet abonnerar på en plats betalas avgift även om barnet ej varit närvarande p.g.a ledighet, sjukdom eller annan frånvaro.

Ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden
Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst, adress och familjeförhållanden till Förskolan Framtiden. Vi begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren eller skattemyndigheten. Om oriktiga uppgifter lämnas och det leder till att felaktig avgift debiteras, kan Förskolan Framtiden kräva resterande avgifter i efterskott (3 år tillbaka i tiden).

Allmän Förskola, barn som är 3 år och äldre
Allmän förskola innebär att alla barn erbjuds plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Ni har rätt att välja en plats hos oss eller i den kommunala verksamheten. Önskar ni plats hos oss så hör av er till oss! Benämningen ”allmän” syftar till tillgängligheten – förskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla. Allmän förskola anordnas inte i särskilda grupper, utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet. Den ska erbjuda alla barn en pedagogisk stimulans och gruppgemenskap och därmed förbättra barnets möjlighet till lärande och en positiv utveckling. Vi erbjuder alla tre- till femåringar plats i förskola 15 timmar/vecka under skolans läsår. Vistelsetiden hänvisas i första hand till Tisd, Onsd, Torsd kl 9-14. Uppehåll under skolans samtliga lovdagar samt sommarlov. Barn som redan har plats i förskola deltar automatiskt i allmän förskola. Tid utöver 15 timmar/vecka debiteras enligt reducerad taxa. Ej utnyttjad tid vid t ex sjukdom, helgdagar under veckan m.m, kan inte bytas mot ny tid.

Föräldraledig
Förskolebarn (1-2 år, vistelsetid för barn från 3 år regleras av ”allmänförskoleregeln”, se ovan) vars förälder blir föräldraledig med yngre syskon, får behålla platsen med 15 timmar/vecka. Den begränsade tiden träder ikraft senast en månad efter syskonets födelse. Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och är anpassad till verksamheten. Vilka tider barnet får vara i verksamheten bestäms av personalen i samråd med förälder. Ej utnyttjad tid vid t ex sjukdom, helgdag under veckan m m, kan inte bytas mot ny tid. Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för tex fyra veckor där snittiden blir 15 timmar (ex mer timmar en vecka, mindre dom andra tre veckorna). Mer information om detta kan du få från förskolan. Utökning av tiden kan ske efter individuell bedömning av förskolechef.

Arbetslös förälder
Förskolebarn (1-5 år) vars förälder blir arbetslös, får behålla platsen med 15 timmar/vecka. Tiden ska planeras så att barnet får en kontinuitet i sin vistelse och är anpassad till verksamheten. Vilka tider barnet får vara i verksamheten bestäms av personalen i samråd med förälder. Ej utnyttjad tid vid t ex sjukdom, helgdag under veckan m m, kan inte bytas mot ny tid. Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för tex fyra veckor där snittiden blir 15 timmar (ex mer timmar en vecka, mindre dom andra tre veckorna). Mer information om detta kan du få från förskolan.

Förälders sjukdom
Förskolebarn (1-5 år) vars förälder har förtidspension, sjukbidrag eller har varit sjukskriven längre tid än en månad har rätt till 15 timmar/vecka. Tiden planeras utifrån samma förutsättningar för barn med föräldralediga föräldrar. Ej utnyttjad tid vid t ex sjukdom, helgdag under veckan m.m, kan inte bytas mot ny tid. Vid tillfälligt behov av mer tid än 15 timmar kan en schemaändring göras för t.ex. fyra veckor där snittiden blir 15 timmar (ex. mer timmar en vecka, mindre dom andra tre veckorna). Tillfälligt behov av utökad tid ska alltid styrkas med läkarintyg. Utökning av tiden kan då ske efter individuell bedömning av förskolechef.

Barn inskriven i annan kommun än Ovanåker
Vid önskan om plats i vår förskola då ditt barn är skriven i en annan kommun kan speciella regler gälla, kontakta oss för mer information.

Uppsägning av förskoleplats
Om ni vill avsluta ert barns förskoleplats före barnet går vidare till förskoleklass ska uppsägning ske på vår blankett eller via mail där sista dag för placering uppges, muntlig uppsägning gäller ej. Blankett kan du få på förskolan eller skriva ut via vår hemsida. Det är alltid en månads uppsägningstid från det att vi tagit del av er uppsägning.

Planeringsdagar
För att verksamheten ska fungera enligt de mål och riktlinjer som finns krävs en noggrann planering och uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om möjligheten att stänga förskoleverksamheten fyra dagar per år för planering och utbildning av personalen. Avgiftsreducering medges ej. Datum för stängda dagar presenteras på hemsidan samt som anslag på förskolorna två månader innan utsatt datum.